logo

ANBI 2018-2019

 

ANBI-gegevens voor de website Kinderboerderij Zevenbergen

Naam:  Stichting Kinderboerderij Zevenbergen

            Ook wel: Kinderboerderij De Dierenploeg

RSIN:   8029.21.681

KvK:     41106395

Bezoekadres:   Vlimmeren 1, 4761 NX Zevenbergen

Doelstelling:     De stichting heeft ten doel het oprichten en doen exploiteren in de ruimste zin des woords van een kinderboerderij annex milieu-educatief centrum te Zevenbergen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan:    

1.         De kinderboerderij streeft ernaar de kinderboerderij op 5 dagen per week open te stellen voor het publiek. De aandacht is daarbij vooral gericht op het vertrouwd maken van kinderen met dieren in een speelse omgeving.

2.         Het milieu-educatief centrum richt zich er vooral op kinderen kennis bij te brengen van dieren en dierengedrag, bewust te maken van natuur en milieu en de problemen en mogelijkheden die zich daarbij voor doen. Deze activiteiten zijn met name gericht op basisschool kinderen in de gehele gemeente Moerdijk.

Bestuurssamenstelling:

     
        Peer Cox, voorzitter / bestuurslid milieu-educatief centrum
        Guus Bergmans, secretaris
        Frits Schrijver, penningmeester / dierenbeheer
        Truss van Unen, bestuurslid
        Frans van Kouwen, bestuurslid

Beloningsbeleid:

De stichting kent geen beloning voor bestuurders van de stichting. Wel kan het bestuur besluiten dat bestuurders recht hebben op vergoeding van gemaakte kosten.

            De vrijwilligers/surveillanten ontvangen een bescheiden beloning.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

            Openstelling:    5 middagen per week

            Exposities voor schooljeugd: 2 per jaar

            Festiviteiten bij de Kinderboerderijendag en Werelddierendag

Financiële gegevens 2019          
             
balans       31-12-2019   31-12-2018
activa            
vorderingen     894   300
bank en kas     13404   21012
totaal       14298   21312
             
passiva            
eigen vermogen     1929   2264
voorzieningen     11476   15393
kortlopende schulden     893   3654
totaal       14298   21312
             
             
resultatenrekening     2019   2018
inkomsten          
subsidie gemeente Moerdijk     58220   59500
sponsoring en donaties     815   10228
overige inkomsten     3604   4243
totaal inkomsten     62639   73971
             
uitgaven            
activiteitenkosten          
  MEC-exposities     4651   3186
  kruidentuin     263   625
  waterontdekplek     318   12
  verbetering opstallen/terrein   1491   10071
  MEC-klimaatbewust     3917   54
  dependance de 7Schakels   0   1199
  kinderboerderijdag     1483   1374
  werelddierendag     707   865
        12831   17387
             
organisatiekosten          
  personeelskosten     30969   30653
  vrijwilligers     8059   6446
  huisvestingskosten     4162   6500
  dierverzorging     10230   8234
  kantoorkosten     1181   1248
  algemene kosten     615   1437
  financiële baten/lasten   209   194
        55425   54712
             
bijzondere lasten          
  onttrekking voorzieningen   3917   3800
  pr.Bernhardfonds     1364   0
  diversen     0   64
        5281   3864
             
bijzondere lasten          
  vooruitontvagen KB/WB   0   5000
  diversen     0   29
        0   5029
             
totaal uitgaven     62974   73264
             
batig saldo     -335   707
             

 

Contactgegevens:


Kinderboerderij De Dierenploeg
Vlimmeren 1, 4761 NX  Zevenbergen

T | 0168-335227

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.